2 x £100
Jean Pegler, Stanmore; Jacqueline White, Glasgow.